GDRP

Souhlas se zpracováním osobních údajů

servisjunkers.cz

 datum poslední úpravy: 05/17/2018

Jaké Vaše údaje evidujeme?

Jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, adresu instalace spotřebiče, jeho typ a servisní historii.

V případě firem také IČ a DIČ.

Data, která uchováváme, jsou umístěna na našem vlastním zabezpečeném serveru.


K čemu používáme e-mailový, telefonní kontakt a jméno?

Tyto kontaktní údaje používáme výhradně pro komunikaci ohledně připomínek pravidelných kontrol, oprav a odesílání informací, týkajících se Vašeho plynového spotřebiče.


 Poskytnutí údajů třetí straně

V případě záručních oprav a uvedení spotřebičů do provozu, jsou údaje o jméně, příjmení, adrese a typu spotřebiče poskytnuty výrobci a dodavateli, kterým je

Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, IČO: 18953573

V případě instalace nového spotřebiče, jsou tyto údaje poskytnuty kominické firmě, aby mohla zákazníka kontaktovat.


 V případě nesouhlasu s použitím osobních údajů:

Nebudeme schopni rychle a přesně indetifikovat spotřebiče, které máte ve vlastnictví. Dle ověřeného telefonního čísla a Vašeho jména můžeme rychle zjistit a určit problematiku, na základě které nás kontaktujete a případný problém vyřešit telefonicky, nebo rychleji naplánovat výjezd servisního technika na adresu instalace spotřebiče. Nebudeme schopni Vás kontaktovat ohledně blížících se servisních kontrol pro správnou funkčnost spotřebiče.


 

Podrobněji 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem Roman Maruna , se sídlem: Rabyňská 742, Kamýk, 142 00 Praha 4, IČO: 71274413, www.zakaznik.servisjunkers.cz, e-mail.: junkers@maruna.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném v sepsaném servisním protokolu při kontrole či uvedení spotřebiče do provozu, tedy: jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, telefon, e-mail, údaje o zástupcích, číslo bankovního účtu, typ a adresa spotřebiče námi servisovaného.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence servisovaného spotřebiče a věcí k němu příslušných.

Prohlašuji, že si jsem plně vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsem si vědom, že:

  1. požádám-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;
  2. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osoby;
  3. v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou mé osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu;
  4. pokud zjistím nebo se oprávněně domnívám, že Správce zpracovává mé osobní údaje v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu (např. blokováním, opravou, doplněním, likvidací osobních údajů).

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou, mohu jej kdykoliv bezplatně odvolat u Správce.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

Příjemcem mých osobních údajů je Správce, případně třetí osoby, zejména obchodní společnost Bosch Termotechnika s.r.o., mediální a marketingové agentury, které ke zpracování Správce pověří.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.

Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování mých osobních údajů. Své osobní údaje mohu upravovat na webové stránce https://zakaznik.servisjunkers.cz

Pokud Správce obdrží moji žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude mne Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádám, je povinen mne informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

Beru na vědomí, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.

Správce přijímá bezpečnostní opatření, která zajistí, že moje osobní údaje budou chráněny proti manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému vyzrazení. Bezpečnostní opatření správce jsou neustále vylepšována, aby udržel krok s technologickým vývojem.

V případě, že budu nespokojen se zpracováním mých osobních údajů, můžu se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Poskytuji je však svobodně a dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů by Správce nemohl využít mé údaje k poskytování servisní činnosti, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

V případě, že své osobní údaje nechci sdělit, Správci souhlas neposkytnu.

V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Roman Maruna, tel. +420 778 401 886, e-mail: roman@maruna.cz